Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

36 Konfrontacje Fotograficzne

do 12 kwietnia 2012

Gorzowskie Towarzystwo Fotogragiczne oraz ZPAF zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii „KONFRONTACJE 2012″ pod patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Rady Artystycznej ZPAF

Z A S A D Y

1.Wystawa konkursowa „Konfrontacje 2012″ będzie eksponowana w ramach imprezy: „XXXVI Konfrontacje Fotograficzne”. Jej celem jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej.

2.Prace prosimy nadsyłać w formie autorskich zestawów, Iiczących 3 do 5 zdjęć każdy, w formacie od 24×30 cm do 70×100 cm. Zaleca się dostosowanie formatu zestawów do ram aluminiowych (100 x 70cm). Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów dowolna. Technika optyczno-chemiczna mile widziana.

3.Opłatę za uczestnictwo w wysokości 50,00 zł od autora, należy przesłać na konto Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego nr :
51 8363 0004 0000 0101 2000 0001 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie WIkp. Kopię odcinka prosimy przesłać wraz z pracami.

4.Zdjęcia należy nadsyłać nie oprawione, w płaskich sztywnych opakowaniach (jeśli muszą być oprawione to passe-partout o grubości max. 2,5 mm). Każde zdjęcie  powinno posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, numer zestawu łamany przez kolejny numer zdjęcia w zestawie – zgodnie z kartą zgłoszenia, rok wykonania zdjęcia i ewentualnie tytuł.

5.Do każdego zestawu należy dołączyć:
- wypełnioną dokładnie kartę zgłoszenia udziału w konkursie,
- plan eksponowania zestawu,
- adres zwrotny autora.

6.Zestawy nie spełniające warunków okreśIonych w punkcie 2 i 3 będą zwracane autorom bez przedkładania Jury.

7.Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą  odpowiedziaIności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki lub jej zagubienie.

8.Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac do celów reklamowych w prasie, TV i katalogu imprezy.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentowania wystawy w innych Galeriach.

11.Nadesłane w terminie zestawy będą oceniane przez Jury składające się z członków ZPAF, krytyków sztuki oraz organizatorów w dwóch etapach:
- zakwalifikowanie zestawów do wystawy,
- zakwalifikowanie wybranych do wystawy zestawów do przewidzianych regulaminem nagród i wyróżnień.

N A G R O D Y

12.  DIa autorów najlepszych wg Jury zestawów przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:

I   nagroda – 3000,- zł
Il  nagroda – 2000,- zł
III  nagroda- 1500,- zł
Wyróżnienie – 1000,- zł

Dyplom Rady Artystycznej ZPAF oraz nagrody sponsorów.
Nagrody mogą być rzeczowe o w/w wartości. Jury może skorzystać w uzasadnionym przypadku z prawa innego podziału ogólnej puli nagród.

Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają katalog imprezy

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych zestawów zostają automatycznie zaproszeni do udziału w XXXVI Konfrontacjach Fotograficznych w dniach 19-20 maja 2012 r. z zapewnieniem noclegów i wyżywienia na koszt organizatorów.

Nadesłanie prac na wystawę jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z 28.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz 883).

T E R M I N Y

16.Terminarz imprezy:

  • nadsyłanie prac – 13 kwietnia 2012 r.
  • ocena Jury do 21 kwietnia 2012 r.
  • powiadomienie o werdykcie do 30 kwietnia 2012 r.
  • otwarcie wystawy – 19 maja 2012 r.
  • zwrot prac – 31 stycznia 2013 r.

17.Prace i wszelką korespondencję w sprawie wystawy prosimy nadsyłać na adres:
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Chrobrego 4 (Mała Galeria)
66 – 400 Gorzów Wlkp.
www.gtf.cba.pl

KONTAKT

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w godzinach wieczornych z kuratorem Konfrontacji. tel.: (95) 729 29 07, 605033725 lub e-mail: arfmarlpocztaonetpl, gtf-galeriao2pl
KURATOR KONFRONTACJI: Marian Łazarski

Oryginalna treść zawiadomienia jest tutaj: gtf.cba.pl/new/?p=555

Do pobrania

Karta zgłoszenia i regulamin
pdf 213.5K · 23.01.12