Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

Wybrane konkursy 2013 - część 1

Zestawienie wybranych, interesujących konkursów fotograficznych w których można wziąć udział. Przygotował je Grzegorz Jezierski - brawo i dziękujemy.

Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne - OLSZTYN do 15 stycznia

Regulamin konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.
2. Opłata za uczestnictwo wynosi 25 złotych (9 $, 7 Euro) i należy ją uiścić w kasie MOK
(w siedzibie organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:
 
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
lub na konto bankowe BOŚ S.A. 67 1540 1072 2001 5000 3766 0002
z dopiskiem "Mistrzostwa fotograficzne"
 
3. Wpłaty uczestników konkursu będą przeznaczone na obsługę konkursu.
 
4. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 6 prac, przy czym ich tematyka nie musi
być identyczna.
 
5. Kategorie tematyczne prac:
a) Każdy człowiek /kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie/
b) Mała i wielka architektura
c) Cała natura /kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora/
 
6. Technika wykonania: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków
fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 
7. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 80 x 80 cm.
 
8. Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane od 20 lutego 2013 do 15 marca 2013.
ZWROTOWI PODLEGAJĄ JEDYNIE PRACE NIENAGRODZONE.
(Przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznajemy za nagrodzone)
 
9. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)
b) nazwę kategorii
c) ewentualnie tytuł / datę
 
INFORMACJE WINNY BYĆ NAPISANE FLAMASTREM LUB DŁUGOPISEM PISMEM DRUKOWANYM (prace opisane w sposób nieczytelny nie zostaną dopuszczone do konkursu)
 
10. Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
a) godło autora
b) nazwę kategorii
c) spis prac
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA NA OFICJALNEJ STRONIE KONKURSU.
INFORMACJE PRZEKAZANE W INNEJ FORMIE NIŻ OFICJALNA KARTA ZGŁOSZENIOWA DYSKWALIFIKUJĄ PRACE.
Karta zgłoszenia /pdf/
 
11. Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym
godłem zawierająca ankietę personalną uzupełnioną o:
a) godło autora
b) imię i nazwisko
c) adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
d) numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
ewentualnie adres e-mail
e) własnoręczny podpis
 
ANKIETA PERSONALNA POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA CZYTELNIE NA DRUKU MOŻLIWYM DO POBRANIA Z OFICJALNEJ STRONY KONKURSU. INNA FORMA ANKIETY, NIECZYTELNOŚĆ, BĄDŹ NIEKOMPLETNOŚĆ DYSKWALIFIKUJE PRACE.
Ankieta personalna /pdf/

ZŁOŻENIE PODPISU NA ANKIECIE PERSONALNEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 
12. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną
dopuszczone do Mistrzostw.
 
13. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 15 stycznia 2013 roku (liczy się data
stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres:
 
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3,
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: "Mistrzostwa fotograficzne"
 
lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.
 
PRZESYŁKI POLECONE NIE BĘDĄ ODBIERANE
 
14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie
prac w czasie transportu.
 
15. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik
odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.
 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez prawa
do honorarium autorskiego w celach promocyjnych OTWARTYCH MISTRZOSTW
FOTOGRAFICZNYCH.
 
17. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury w składzie:
 
- Izabela Jaroszewska (Dyrektor Europejskiej Akademii Fotografii)
- Mieczyslaw Wieliczko (znany fotograf pejzażu)
- Janusz Kobyliński
- Marek Marcinkowski (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie)
- Paweł Staszak (fotograf, Redaktor Prowadzący Miesięcznika FOTO).
 
18. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej,
w dniu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród (luty 2013)
 
19. Oficjalnym patronem prasowym branży fotograficznej Mistrzostw jest
miesięcznik "FOTO".
 
20. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane w miesięczniku "Foto", "Gazecie
Olsztyńskiej", w innych czasopismach branżowych oraz w mediach związanych
z konkursem przez patronat prasowy.
 
21. NAGRODY
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane
statuetki:
 
I miejsce - Złote Szkło
II miejsce - Srebrne Szkło
III miejsce - Brązowe Szkło
 
Ponadto przyznana zostanie nagroda specjalna im Ryszarda Czerwińskiego ufundowana
przez Prezydenta Miasta Olsztyn - Pana Piotra Grzymowicza, o wartości 3 000 PLN,
a także wyróżnienia.
 
22. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę
należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem
wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie
przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych).
 
23. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 
24. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
 
25. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem
niniejszego Regulaminu.
 
26. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

PORUSZENIA (do 31 stycznia)

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Poruszenia”. Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi 5000 zł. Prace konkursowe można zgłaszać do 31 stycznia 2013 roku.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących, bez ograniczenia wiekowego. Temat konkursu ,,Poruszenia” należy odnieść do wydarzeń, miejsc, przeżyć lub osób, które wywarły na fotografującym wrażenie i spowodowały poruszenie jego serca i/lub umysłu. Organizatorzy oczekują, aby nadsyłane zdjęcia były zapisem emocji lub refleksji wywołanych konkretnym spotkaniem, obecnością, obserwacją, itp. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną, a do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym w formacie minimum 20 x 30 cm. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zestawy. Zestaw może liczyć do 3 zdjęć, które będą traktowane jako wykorzystany limit 3 prac pojedynczych. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz płytę CD zawierającą zgłaszane zdjęcia w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 dpi).
Zgłoszenie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 stycznia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin

Za zgłoszenie zdjęć do Konkursu organizatorzy pobierają wpisowe w kwocie 25 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma katalog i zwrot prac niezakwalifikowanych do wystawy. Nadesłane prace oceni profesjonalne jury powołane przez organizatorów, które oceniać będzie umiejętność kształtowania obrazu fotograficznego, indywidualizm spojrzenia na rzeczywistość, walory techniczne prac oraz ich artystyczny wyraz. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł.

Regulamin konkursu

Źródło: ckis.konin.pl


EMOCJE (do 15 lutego)

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Emocje”. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne, a prace zgodne z tematem należy przesłać do 15 lutego 2013 roku.

Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Autorzy do 16 roku życia.
2. Autorzy powyżej16 roku życia.

Każdy z uczestników może nadesłać do 5 fotografii nigdzie wcześniej nie publikowanych. Technika wykonania prac może być dowolna. Zdjęcia winny być zapisane na płycie DVD w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A4 (21x 30 cm). Do przesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia prac i ankietę personalną. Prace należy dostarczyć do organizatora osobiście lub pocztą do 15 lutego 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego w przypadku dostarczenia pocztą) na adres:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
33-156 Skrzyszów 638

Nagrody.
I miejsce- 700 zł,
II miejsce- 500 zł,
III miejsce- 400 zł

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu


Źródło: gcb-skrzyszow.pl


KOCHAĆ CZŁOWIEKA (do 28 lutego)

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka”. Celem konkursu jest kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka oraz fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka. Prace konkursowe można zgłaszać do 28 lutego 2013 roku.

Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca. Technika prac jest dowolna. Zalecany format zdjęć to 30x40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze, minimalna wielkość 18x24cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, numer pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęcia w zestawie), a także rok wykonania oraz tytuł. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa. Zgłoszenia zgodne z regulaminem konkursu należy przesłać do 28 lutego 2013 roku (data dostarczenia prac do organizatora) na adres:

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24
32-602 Oświęcim

Informacja o werdykcie poznamy do 29 marca 2013r., a 19 kwietnia 2013 roku nastąpi otwarcie wystawy i wręczenie nagród.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu


Źródło: ock.org.plDZIEDZICTWO CYSTERSKIE W OBIEKTYWIE (do 15 kwietnia)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza do udziału w konkursie „Dziedzictwo cysterskie w obiektywie”. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne, a termin nadsyłania prac mija 15 kwietnia 2013 roku

Celem konkursu jest skompletowanie serii zdjęć, przedstawiających obiekty cysterskie lub pocysterskie znajdujące się na terenie Polski. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, przedstawiające obiekt cysterski lub pocysterski. Zdjęcia powinny przedstawiać obiekty cysterskie/pocysterskie, ich wnętrza lub wyposażenie. Fotografie należy zgłaszać w wersji elektronicznej o rozdzielczości od 1600x1200 pikseli, nagrane na płytę CD lub DVD oraz w wersji papierowej – odbitki biało-czarne lub kolorowe w formacie od 15x20 cm do 20x30cm. Do zgłoszenia należy dołączyć informację: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz przesłanych prac, krótkie uzasadnienie wyboru przedstawionych motywów. Zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2013 roku na adres:

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE GMIN CYSTERSKICH
UL. SŁOWACKIEGO 4
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Dziedzictwo cysterskie w obiektywie”

Organizator przewiduje nagrody finansowe w wysokości:
- za zajęcie I miejsca – 1000zł,
- za zajęcie II miejsca – 700 zł,
- za zajęcie III miejsca – 400 zł,
- 5 autorów prac wyróżnionych otrzyma – 100 zł.

Regulamin konkursu


Źródło: gminycysterskie.org

--
pozdrawiam
Grzegorz