Strona archiwalna GTF (2010-2015)

GTF

XXI Salon Fotografii Artystycznej Żary

do 4 listopada 2011

Burmistrz miasta Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Żarski Dom Kultury
zapraszają do udziału w XXI krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2011 pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

REGULAMIN

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

WARUNKI UDZIAŁU

 • Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich fotografujących
 • Tematyka prac jest dowolna
 • Format prac jest dowolny ( nie większy niż 70 x 100 cm, nie mniejszy niż 15 x 20 cm )
 • Ilość prac jest dowolna
 • Każda praca powinna zawierać sygnaturę ( imię, nazwisko, adres, tytuł i numer zgodny z kartą zgłoszenia )
 • Organizatorzy pobierają wpisowe w wysokości 15 zł ( koszt wysyłki i katalogu ), które należy wpłacić na konto ŻDK: BZ WBK S.A. o/Żary 25 1090 2561 0000 0006 4200 0210
 • Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia ( oryginalną lub sporządzoną wg wzoru wypełnioną drukiem ) oraz bankowy dowód wpłaty
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać w sztywnym opakowaniu na adres: ŻARSKI DOM KULTURY, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary

NAGRODY

 • Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grand Prix - 1600 zł
 • I nagroda - 1200 zł
 • II nagroda- 900 zł
 • III nagroda- 600 zł
 • dwa wyróżnienia po - 300 zł

OCENA PRAC

 1. Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

TERMINARZ

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 4 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Obrady jury odbędą się 19 listopada 2011 r.
 3. Zawiadomienie autorów o werdykcie - 25 listopada 2011 r.
 4. Otwarcie wystawy - 10 grudnia 2011 r.
 5. Wystawa: grudzień 2011 - styczeń 2012 Salon Wystaw Artystycznych ŻDK
 6. Termin zwrotu prac - do 30 czerwca 2012 r.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celach reklamy imprezy.
 2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność ŻDK.
 3. ŻDK nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie przesyłki pocztowej. 

Biuro organizacyjne:

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary,
tel/fax (068) 374 24 13, e-mail: dkzaryproonetpl www.dkzary.pl